លក្ខខណ្ឌការងារ

គឺយើងគោរពទៅតាមច្បាប់ការងារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយមានការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្ដាហ៍ ឈប់នៅថ្ងៃបុណ្យទានដោយមានប្រាក់ឈ្នួល ច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ ការឈប់សម្រាកមាតុភាព (សម្រាលកូន) ការទិញធានារ៉ាប់រងទៅលើសុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់បុគ្គលិក។ល។