ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ លីម ប៊ុណ្ណា (ប្រធាតុ)

ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ លីម ប៊ុណ្ណា (ប្រធាតុ)

ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ លីម ប៊ុណ្ណា មីនីម៉ាត និងអាហារដ្ឋាន ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០២ ដើម្បីបម្រើភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីរាជធានីភ្នំពេញ ទៅកាន់បណ្តាខេត្តមួយចំនួនដែលរួមមានដូចជា៖ ខេត្តក្រចេះ ស្ទឹងត្រែង រតនគិរី មណ្ឌលគិរី ឬធ្វើដំណើរចូលប្រទេសឡាវ និងប្រទេសវៀតណាម។

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ