អ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្ម

  ទំនួលខុសត្រូវការងារ

ទទួលខុសត្រូវលើបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះនិងមើលថែទាំដំណាំរហូតប្រមូលផល

លក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស

- ត្រូវមានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកកសិកម្ម​ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
- មានជំនាញច្បាស់លាស់លើការដាំដុះដំណាំទូទៅ
- បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលលើជំនាញកសិកម្ម​បែបទំនើប
- ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកដំណាំទូទៅយ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
Job Category: Technical
Job Type: Full Time
Job Location: Kompong Thom

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx