បេសកម្ម

ការសិក្សារវាយតម្លៃផ្នែកទីផ្សារដែលយើងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការ និងកំណត់សក្តានុពលក្នុងការជំរុញ ការដាំដុះ ការបង្កើនបរិមាណ គុណភាព ប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការទីផ្សារជាតិ និងអន្តរជាតិ ព្រមទាំងខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនាំចេញផងដែរ។