អិលប៊ីអិន អ៊ីនធើធេនមេន

អិលប៊ីអិន អ៊ីនធើធេនមេន

អិលប៊ីអិន អេនធើធេនមេន ចាប់ផ្តើមបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលមានបម្រើជូនដូចជា៖

• ការផលិតស្ប៉តពាណិជ្ជកម្ម• ការផលិតភាពយន្ត
• ការបង្កើតប្លុក និងវេបសាយ• ការឌីហ្សាញក្រាហ្វិក
• ការថតរូប និងវីដេអូ

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ