ដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់កោះរ៉ុងសន្លឹម របស់ក្រុមហ៊ុន អិលប៊ីអិន