គម្រោងអភិវឌ្ឍដីឡូត៍លំនៅឋាន

គម្រោងអភិវឌ្ឍដីឡូត៍លំនៅឋាន

គម្រោងអភិវឌ្ឍដីឡូត៍លំនៅឋានរបស់អិលប៊ីអិន គ្រុប មានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវលេខ១០២ ក្នុងក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។ ផ្ទៃដីមានទំហំធំទូលាយដែលមានចំនួនប្រមាណ ៧១ឡូត៍។

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ