បុរី លីម ប៊ុណ្ណា

បុរី លីម ប៊ុណ្ណា

បុរី លីម ប៊ុណ្ណា ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣។ បុរី លីម ប៊ុណ្ណា ត្រូវបានសាងសង់លើផ្ទៃដី១៣ហិកតា ក្រុមហ៊ុនបានសាងសង់ផ្ទះល្វែងចំនួន ៨២ល្វែង។ ផ្ទះល្វែងនីមួយៗ មានទំហំ៤.១ម៉ែត្រ x ១៦ម៉ែត្រ ផ្ទះ៤.១ម៉ែត្រ x ១៧ម៉ែត្រ និងផ្ទះ៤.១ម៉ែត្រ x ១៨ម៉ែត្រ។ ទីតាំងក្នុងបុរីមានសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព ១០០%។

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ