ព្រឹត្តិការណ៍

អិលប៊ីអិន គ្រុប និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ របស់យើងខ្ញុំទាំងអស់តែងតែមានរៀបចំឡើងនូវ កម្មវិធីសប្បុរសធម៌ ដំណើរកម្សាន្តប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលិក និងកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ដែលប្រព្រឹត្តទៅសឹងតែរៀងរាល់ឆ្នាំ។