ប៊ីអេចអិល អង្គរ អុីមផត អិចផត

ប៊ីអេចអិល អង្គរ អុីមផត អិចផត

ក្រុមហ៊ុន ប៊ីអេចអិល អង្គរ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤។ រោងចក្រនេះ មានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតបំពង់ទីបជ័រពី ១៣តោន ទៅ ១៥តោន (តាមទំហំ)។ នៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងពង្រីកខ្លួនផលិតពី ២០តោន ទៅ ២៥តោន។ រោងចក្រផលិតបំពង់ទីបជ័រដែលមានស្តង់ដាគុណភាពអង់គ្លេស-ចិន។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសមាន ៣កម្រិតគឺ ៥.០ ១៣.០ និង ១៥.0។ រោងចក្រផលិតទុយោ១៦ខ្នាត ដែលរួមមាន៖ ខ្នាត២១, ២៧, ៣៤, ៤២, ៤៩, ៦០, ៧៥, ៨០, ១១៤, ១២៥, ១៦៥, ២១៦, ២១៧, ២៨០, ៣២០, ៤០០។

​លក្ខណៈពិសេសនៃបំពង់ទីបជ័រ ភីវីស៊ី សញ្ញាអង្គរ គឺស្វិត ធន់ រឹងមាំ និងរងសម្ពាធទឹកខ្លាំង។ បន្ទាប់ពីទទួលបានការជឿទុកចិត្ត ប៊ីអេចអិល បានផលិតនូវបំពង់ទីពជ័រ ២ប្រភេទបន្ថែមទៀត គឺបំពង់ទីពជ័រ សញ្ញារូបនាគ (លេខ២) និងបំពង់ទីពជ័រសញ្ញារូបហង្ស (លេខ៣)។ ការទទួលស្គាល់ពីគ្រប់ដេប៉ូចែកចាយ ធ្វើអោយបំពង់ទីពជ័រត្រូវបានអតិថិជនទទួលស្គាល់ពាសពេញប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសជិតខាង (ថៃ វៀតណាម)។

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ